W MAŁYM SERCU POLSKA

KONTYNUACJA PROGRAMU EDUKACJI PATRIOTYCZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2020/2021

Niezwykle ważnym elementem wychowania dziecka jest wychowanie patriotyczne. Patriotyzm wyraża się w przywiązaniu do swej Ojczyzny, do ziemi rodzinnej, do obyczajów i kultury narodowej, w szacunku do ludzi, którzy ją tworzyli. Patriotyzm to troska o dobro swego kraju, stałe dążenie do pomnażania tego, co stworzyły poprzednie pokolenia, to gotowość służenia swej Ojczyźnie.

Do miana patrioty człowiek dorasta przez całe lata, ale w kształtowaniu się postaw patriotycznych poważną rolę spełniają przeżycia i doświadczenia z okresu dzieciństwa. Celem wychowania patriotycznego jest budzenie u dzieci miłości do małej i wielkiej Ojczyzny przez ugruntowanie poczucia tożsamości regionalnej, narodowej i europejskiej.

Kształtowanie miłości do Ojczyzny u młodego pokolenia jest i będzie jednym z najważniejszych zadań zarówno dla nauczycieli jak i dla całego społeczeństwa. Pamiętać przy tym należy, że miłość nie jest biernym doznawaniem, a działaniem, czynnym dążeniem do rozwoju i szczęścia. Takiej miłości do Ojczyzny należy uczyć już w przedszkolu.

Opis programu

Już od najmłodszych lat edukację patriotyczną mogą realizować rodzice, choć coraz częściej spoczywa to w roli przedszkola. Pamiętając, że naczelnym celem wychowania przedszkolnego jest dbanie o wszechstronny rozwój dziecka oraz o kształtowanie jego osobowości, zajęcia z edukacji patriotycznej są bardzo istotne w kształtowaniu jego światopoglądu i tożsamości.

Budowanie u dzieci świadomości, że należą do wspólnoty ludzi, zamieszkujących ten szczególny skrawek ziemi zwany Ojczyzną, jest zadaniem niełatwym, lecz pasjonującym. Dzięki niemu wracamy do własnych pierwszych doświadczeń związanych z poznawaniem historii rodziny, rodzinnego miasta, a potem całej Polski, polskich legend, tradycji i piękna polskich obyczajów.

Stosunek człowieka do ojczyzny, miłości i przywiązanie do niej oraz poczucie wspólnoty ze wszystkimi Polakami to elementy edukacji patriotycznej w przedszkolu. Aby wychować prawdziwych patriotów trzeba zaszczepić w nich głębokie uczucie do Polski już od najmłodszych lat, kiedy u człowieka występuje największa wrażliwość emocjonalna.

Kształtowanie postawy przywiązania do kraju, wprowadzeniu dziecka w świat wartości uniwersalnych służy niniejszy program. Program przeznaczony jest do realizacji we wszystkich grupach w naszym przedszkolu.

Abstrakcyjne pojęcie Ojczyzny stanie się dla dziecka zrozumiałe, gdy pozna i zrozumie konkretne składniki zakresu pojęcia Ojczyzny: określone symbole, obyczaje, obrzędy, ludzi. Z tego względu kształtując postawę miłości i przywiązania do Ojczyzny u dziecka przedszkolnego należy rozpocząć od postaw wobec jego najbliższego, dobrze mu znanego otoczenia: rodziny, miasta, regionu. Stąd treści programowe w znacznej mierze koncentrują się na tych zrozumiałych dzieciom składnikach.

Założeniem programu jest ukształtowanie w dzieciach trwałej postawy miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, by pozostała w nich na całe życie. By tak się stało innowacja zakłada ścisłą współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Pierwszym środowiskiem wychowawczym dla dziecka jest właśnie rodzina. Rodzice i członkowie rodziny będą mieli możliwość uczestniczyć w realizacji programu: udział w uroczystościach, przedstawieniach, konkursach, itp. Program zakłada również współpracę ze środowiskiem lokalnym.

Cele programu

Głównym celem programu „W małym sercu Polska” jest budzenie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej.

Dążąc do rozbudzenia uczuć patriotycznych u przedszkolaków należy rozpocząć od najbliższego otoczenia dziecka, pogłębić jego więzi z rodzinną, z miastem, w którym żyje, aby stopniowo przejść do Ojczyzny – Polski, poznawać ją, doceniać, darzyć przywiązaniem i szacunkiem. Z powyższego założenia wynikają cele szczegółowe:

 • wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną
 • zapoznanie z najbliższą okolicą
 • budzenie poczucia przynależności narodowej
 • wpajanie szacunku dla symboli narodowych
 • przybliżanie przeszłości narodu
 • zapoznanie ze świętami oraz związanymi z nimi polskimi tradycjami i obrzędami i pielęgnowanie ich
 • przybliżenie dorobku kulturowego.

Planowane formy realizacji programu w roku szkolnym 2020/2021:

 • prowadzenie zajęć edukacyjnych na terenie przedszkola (opracowanie bloków tematycznych przez nauczycielki). Zajęcia tematyczne: „Ja i moja rodzina”, „Olsztyn częścią Polski”, „Polska- moja ojczyzna”,
 • czytanie dzieciom utworów literackich: podań, legend, opowiadań, bajek itp.,
 • zagospodarowanie kącików czytelniczych o atlasy, albumy, przewodniki, gazetki regionalne, gromadzenie zdjęć, ciekawych artykułów i innych pozycji przedstawiających najbliższe środowisko- miasto Olsztyn,
 • organizowanie wycieczek i spacerów po najbliższej okolicy, miejscowości, zapoznanie z ważniejszymi instytucjami, zabytkami, miejscami pamięci narodowej, architekturą budownictwa i zieleni:- wycieczka do parku, lasu, skansenu,- wycieczki do różnych instytucji użyteczności publicznej,

– wycieczka na Starówkę, Zamek, itp.,

 • „Tydzień biało-czerwony”- wewnątrz przedszkolna impreza: – pokaz mody patriotycznej- koncert pieśni patriotycznej- warsztaty plastyczne z rodzicami „Symbole narodowe”

– quiz wiedzy o Polsce,

 • organizowanie uroczystości na terenie przedszkola:

– Święto Niepodległości,

– uroczystość przy Dębie Katyńskim upamiętniająca sylwetkę F. Serafina,

– Święto Flagi,

– obchody Świąt Bożego Narodzenia – Jasełka i Świąt Wielkanocnych,

– zapoznanie dzieci z Dniem Papieskim i Świętem Żołnierzy Wyklętych,

 • poznawanie i celebrowanie tradycji ludowych poprzez piosenki, pieśni, tańce, zabawy ludowe, spotkania z twórcami ludowymi,
 • warsztaty plastyczne z rodzicami – wykonanie ozdób świątecznych,
 • udział w zajęciach organizowanych w ramach programu UNO oraz przez pracowników różnych instytucji kulturalno-oświatowych (zajęcia w muzeum, zajęcia biblioteczne, itp.),
 • spotkania z „ciekawymi ludźmi”, np. historykiem, kombatantem, żołnierzem; spotkania z „przyjaciółmi przedszkola”, osobami, które stale współpracują z naszym przedszkolem,
 • promowanie przedszkola w środowisku lokalnym:

– zapraszanie do przedszkola dzieci innych przedszkoli, szkół, ośrodków na programy artystyczne, zachęcanie do udziału w konkursach,

Planowane działania są zgodne z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz oparte na treściach edukacyjnych zawartych w realizowanym w Przedszkolu Miejskim nr 39 w Olsztynie programie „Kocham przedszkole” Wydawnictwa WSiP.

KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

W kwietniu 2010 roku obchodziliśmy 70. rocznicę Zbrodni Katyńskiej, rocznicę wymordowania przez NKWD na rozkaz Stalina  21.857 oficerów Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej i Więziennej. Od 2008 roku trwa społeczny Program upamiętnienia Ofiar tej Zbrodni KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA

Celem Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA jest uczczenie pamięci Bohaterów Zbrodni Katyńskiej, a zarazem przywrócenie ich sylwetek zbiorowej pamięci narodu poprzez posadzenie 21.857 DĘBÓW PAMIĘCI. Każdy Dąb upamiętnia konkretną osobę, która zginęła w Katyniu, Twerze lub Charkowie, według zasady jeden DĄB to jedno nazwisko. W Programie uczestniczy już ponad 3.000 instytucji z Polski i spoza jej granic, w tym:

 • szkoły, ośrodki wychowawcze, placówki opiekuńcze i edukacyjne
 • komendy policji i placówki straży granicznej
 • starostwa powiatowe i urzędy gmin
 • parafie
 • szpitale
 • drużyny harcerskie
 • kluby sportowe
 • stowarzyszenia kombatantów
 • organizacje pozarządowe
 • przedsiębiorstwa
 • media lokalne i ogólnopolskie.

Zgłoszenie do Programu staje się impulsem dla lokalnej społeczności do odszukania śladów życia i często bogatej działalności „ich Bohatera” na rzecz wspólnego dobra mieszkańców powiatu czy gminy. Trzeba bowiem pamiętać, że rozstrzelani w Katyniu oficerowie zginęli także dlatego, że byli w ogromnej większości osobami o nieposzlakowanej opinii, cenionymi i szanowanymi za działalność na rzecz społeczności lokalnej. Wymiernym rezultatem realizacji Programu jest tworzące się unikalne w skali kraju SPOŁECZNE ARCHIWUM WIEDZY O BOHATERACH,  którzy zginęli w Katyniu, Charkowie i Twerze, złożone z życiorysów Bohaterów i dokumentów ich dotyczących. Unikatowość tych dokumentów wynika z faktu, że zostały one pozyskane z pierwszej ręki, tj. od żyjących członków rodziny bądź lokalnej społeczności w miejscu zamieszkania Bohatera. Nad zbieraniem tych okruchów pamięci czuwają lokalni koordynatorzy Programu, tj. osoby odpowiedzialne za jego realizację w swojej instytucji.

Program KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA stwarza wspaniałą okazję do zaszczepienia młodemu pokoleniu pamięci o tragicznej historii wojny, widzianej przez pryzmat losów konkretnego człowieka i jego najbliższych. Edukacyjny i społeczny wymiar Programu polega także na  integracji środowisk edukacyjnych, samorządowych  i społeczności lokalnych poprzez  zachęcanie ich do podjęcia wspólnych działań na rzecz wychowania młodzieży na świadomych i odpowiedzialnych obywateli, żyjących w poczuciu przynależności do narodu i państwa. Celem Programu jest także zebranie, zarchiwizowanie i udostępnienie w postaci cyfrowej życiorysów, zdjęć, dokumentów i informacji o Bohaterach, którzy polegli w 1940 roku.

Walory Programu KATYŃ… OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA oraz jego znaczenie w pielęgnowaniu ciągłości przekazu pokoleń o istotnych wydarzeniach dla Polski, docenił Prezydent RP, prof. Lech Kaczyński, obejmując Program honorowym patronatem. W realizację Programu zaangażowały się także tak ważne instytucje, jak Narodowe Centrum Kultury, Instytut Pamięci Narodowej, Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stowarzyszenie Rodzin Katyńskich .

W kwietniu roku 1940 w leśnych dołach koło Katynia, Miednoje, Charkowa i innych miast Związku Radzieckiego pochowano ponad 21.000 oficerów Wojska Polskiego, policjantów i funkcjonariuszy Straży Więziennej, zamordowanych na rozkaz Stalina przez służby specjalne ZSRR. WARTO, żeby w przededniu rocznicy tej straszliwej Zbrodni jak najwięcej osób, a szczególnie młodych, pochyliło się z szacunkiem nad mogiłami Ofiar, uczestnicząc z powagą w Programie, którego celem jest uczczenie jej Bohaterów oraz zagwarantowanie im pamięci    w pokoleniach polskiego narodu.

Nasz dąb poświęcony jest pamięci Pana Franciszka Serafina, aspiranta Policji Państwowej  w Twerze zamordowanego  w 1940 roku przez NKWD

           Franciszek Serafin urodził się 3 grudnia 1890 roku w Stasinie jako syn Antoniego i Rozalii. Początkowo służbę pełnił w województwie lubelskim (powiat janowski), od roku 1922 w województwie  poleskim, a następnie w województwie wołyńskim na posterunku  w Załawiu (powiat sarneński).

           17 września 1939 roku pełnił służbę na posterunku w Sarnach, gdzie prawdopodobnie został zatrzymany przez NKWD i osadzony  w obozie w Ostaszkowie. Zamordowany w Twerze, pochowany w Miednoje. W 2007 roku awansowany pośmiertnie na stopień aspiranta przez Prezydenta Lecha Kaczyńskiego.

     Rodzina Franciszka Serafina, żona Walentyna i syn Albin zostali wywiezieni 13 kwietnia 1940 roku do Kazachstanu. Albin Serafin odbył szlak bojowy z armią generała Andersa. Po powrocie z Anglii był więziony.

 

Mamy zaszczyt ogłosić, że w międzyprzedszkolnym  konkursie plastycznym pod hasłem „ KATYŃ-PAMIĘTAMY” – projekt karty pocztowej

w ramach Programu „Katyń…ocalić od zapomnienia”

Kapituła konkursowa reprezentowana przez przedstawicieli:

Instytutu Pamięci Narodowej- dr hab. Karola Sacewicza

Stowarzyszenia Rodziny Katyńskiej w Olsztynie- Barbarę Gawlicką

Warmińsko- Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie- Alicję Pogorzelską

Przedszkola Miejskiego nr 37 w Olsztynie- Danutę Podhorodecką

Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego – Wydziału Sztuki- Marcina Piotrowicza.

Wytypowała laureatów w różnych kategoriach wiekowych.

Poziom wykonania prac był bardzo wysoki. Oceniano pomysłowość podejścia do tematu, kompozycję, technikę wykonania, staranność oraz samodzielność.

W kategorii Przedszkole:

nagrodę główną zdobyła wychowanka naszego przedszkola

Aniela Giera z grupy VI

Jesteśmy dumni!

9 listopada 2018 r.

Zebraliśmy się przy Dębie Pamięci by uczcić ważną dla nas Polaków datę.  11 listopada 1918 r., 100 lat temu, Polska odzyskała Niepodległość.

Uroczystości rozpoczęły się odsłonięciem pamiątkowej  tablicy  „Pamięć jest ważna”- upamiętniającej 100 – lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości. Wartę przy tablicy objęli harcerze ze SP nr 3 w Olsztynie i nasze przedszkolaki. O godzinie 11:11 czcząc pamięć tamtych dni i włączając się w akcję MEN „Rekord dla Niepodległej” odśpiewaliśmy cztery zwrotki Hymnu Narodowego. Z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości dzieci wystąpiły również z programem artystycznym. Były piosenki, wiersze i tańce. Wszystko w  biało – czerwonych barwach.
Obchody 11 listopada nauczyły dzieci szacunku do kraju ojczystego, symboli narodowych, a także rozwinęły poczucie przynależności narodowej.

10.11.2020 r.

Niestety przez obecny stan epidemiologiczny, nasze obchody Święta Niepodległości miały charakter nieco inny.

Świętowaliśmy oddzielnie, każdy w swojej grupie, bez wielkiej uroczystej akademii. Zachowaliśmy jednak stosunek i szacunek do owego Święta, symboli narodowych oraz naszych ojczystych barw. Razem a jednak osobo, włączyliśmy się do ogólnopolskiej akacji „Szkoła do hymnu” gdzie o godzinie 11:11 odśpiewaliśmy hymn Polski Mazurka Dąbrowskiego. Grupy udały się ze zniczem na pomnik bohatera Polski, Franciszka Serafina, by oddać cześć i pamięć osobom walczącym za nasz kraj.