„Umiejętna gospodarka nagrodami (wzmocnieniami) wspierająca rozwój dziecka.”

System pozytywnego wsparcia i ponoszenia konsekwencji:

Dzieci potrzebują precyzyjnego określenia co jest dozwolone, a czego nie wolno. Opracowując ” kodeks przedszkolaka” musimy zarówno wspierać i motywować je do przestrzegania obowiązujących norm i zasad , jak również, konsekwentnie egzekwować go. Skutecznym środkiem wychowania są nagrody i pochwały. Mają one wartość zachęcającą do pracy dla każdego człowieka, a tym bardziej dla dziecka. Uznanie i akceptacja mobilizują do dalszych wysiłków.

Nagradzamy za:

 • stosowanie ustalonych zasad i umów,
 • wysiłek włożony w wykonywaną pracę,
 • wywiązywanie się z podjętych obowiązków,
 • bezinteresowną pomoc innych,
 • aktywny udział w pracach na rzecz grupy i przedszkola.

Formy nagradzania:

 • pochwała indywidualna,
 • pochwała wobec grupy,
 • pochwała przed rodzicami,
 • eksponowanie mocnych stron dziecka,
 • wyznaczanie dziecka do prowadzenia zabawy np. pociągu.
 • przydzielanie ważnego zadania do wykonania,
 • wyznaczanie dziecka na „pomocnika” przy realizacji określonego zadania,
 • zastąpienie nauczyciela w prowadzeniu zabawy,
 • możliwość wyboru przez nagrodzone dziecko ulubionej formy działalności, zabawy,
 • wyróżnienie przez dostęp do atrakcyjnej zabawki,
 • atrakcyjne spędzanie czasu, atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dzieci,
 • uatrakcyjnienie dnia ( wprowadzanie nowej zabawy, bajki ),
 • chodzenie w pierwszej parze,
 • drobne nagrody rzeczowe, np. elementy uznania ( odznaka, order).

Po ustaleniu norm postępowania powinniśmy, także ustalić konsekwencje  za brak podporządkowania się im.

wzmocnienia negatywne stosujemy za:

 • nieprzestrzeganie ustalonych norm i zasad współżycia w grupie i przedszkolu,
 • stwarzanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu  i zdrowiu własnemu i innych,
 • zachowania agresywne,
 • niszczenie wytworów pracy innych , ich własności,
 • celowe nie wywiązywanie się z podjętych obowiązków.

Formy wzmocnień negatywnych:

 • upomnienie słowne indywidualne ( przypomnienie obowiązujących zasad).
 • upomnienie słowne wobec grupy.
 • poinformowanie rodziców o przewinieniu.
 • okazywanie niezadowolenia – gest, mimika, wyrażanie przez nauczyciela smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka.
 • czasowe odsunięcie od zabawy.
 • wyciszanie dziecka przez indywidualne zabawy przy stoliku.
 • rozmowa na temat postępowania dziecka – przedstawienie następstw zachowania ( skłonienie dziecka do autorefleksji).
 • zastosowanie aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji.
 • spędzanie kilku minut na „krzesełku myślenia”.
 • wykonywanie pracy na rzecz poszkodowanego ( np. rysunek jako forma przeproszenia).
 • wykonanie pracy na rzecz grupy ( np. ułożenie zabawek, książek w kącikach zainteresowań).

Możliwość komentowania została wyłączona.