Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Strony Internetowej Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie

Przedszkole Miejskie nr 39 w Olsztynie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Urszula Ptak.
 • E-mail: ptak.urszula@pm39.olsztyn.eu
 • Telefon: 89 533 22 06

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 39 w Olsztynie
 • Adres: ul. Dworcowa 24a, 10-437 Olsztyn
 • E-mail: przedszkole@pm39.olsztyn.eu
 • Telefon: 89 533 22 06

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch furtek, a następnie drzwi wejściowe- otwierane ręcznie, zabezpieczone domofonem.

Budynek jest dwupoziomowy, parter oraz I piętro, aby dostać się na piętro należy pokonać schody, brak windy, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy wejściu oraz hol na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W odległości 100 m od przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

Możliwość komentowania została wyłączona.