Deklaracja dostępności


Przedszkole Miejskie Nr 39 zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej przedszkolenr39.olsztyn.pl.
Data publikacji strony internetowej: 2014-11-17
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-10-04

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.
– filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących (większość filmów została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej)
– część plików nie jest dostępna cyfrowo
– obrazki na stronie nie posiadają tekstu alternatywnego z opisem obrazka dla osób niewidomych

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Urszula Ptak, ptak.urszula@pm39.olsztyn.eu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Przedszkole Miejskie Nr 39,
ul. Dworcowa 24a,
10-437 Olsztyn

Aby dostać się do budynku, należy pokonać jedną z dwóch furtek, a następnie drzwi wejściowe- otwierane ręcznie, zabezpieczone domofonem.

Budynek jest dwupoziomowy, parter oraz I piętro, aby dostać się na piętro należy pokonać schody, brak windy, podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp. W korytarzach nie ma wydzielonych stref kontroli.

Dla osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz przy wejściu oraz hol na parterze.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W odległości 100 m od przedszkola znajduje się parking miejski z wydzielonym miejscem dla osoby niepełnosprawnej.

Do budynku mają prawo wstępu osoby z psem asystującym.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Możliwość komentowania jest wyłączona.