A, B, C – learn with me!

Plan pracy z języka angielskiego

Plan pracy opracowany został na podstawie obowiązującego w placówce Programu
wychowania przedszkolnego z terminarzem Wydawnictwa PWN, którego autorkami są Jolanta
Kopała, Elżbieta Tokarska i Elżbieta Kordos. Powyższy program oparty jest na znowelizowanej
podstawie programowej wychowania przedszkolnego (rozporządzenie MEN z dn. 27 sierpnia 2012
r. wraz ze zmianami – załącznik nr 1 do rozporządzenia MEN z 30 maja 2014 r. oraz do
rozporządzenie MEN z 17 czerwca 2016 r.).

Celem planu pracy jest wprowadzenie metod i technik nauczania oraz form pracy, dzięki którym mali uczniowie w sposób aktywny, a więc ciekawy, ,,zanurzać się” będą w świecie języka angielskiego. Dzieci w wieku przedszkolnym mają empiryczne podejście do świata, poznają go wszystkimi zmysłami; poszerzają swoją wiedzę i umiejętności głównie poprzez działanie, które zawsze jest pewną formą zabawy. Dlatego zajęcia językowe powinny dostarczać dzieciom jak najwięcej okazji do poznawania i przyswajania języka podczas aktywnego badania świata w formie zabawy. Ważne są ćwiczenia stymulujące wszechstronny rozwój dziecka. Powinny one zawierać elementy ruchu, dźwięku i obrazu.

 

CELE OGÓLNE ZAJĘĆ:

 • integracja treści i umiejętności zdobywanych przez dzieci na zajęciach nauczania przedszkolnego oraz na zajęciach z j. angielskiego,
 • rozwój elementarnych umiejętności komunikacyjnych w j. angielskim,
 • uwrażliwienie na język obcy poprzez osłuchanie, doświadczenie języka obcego i uświadomienie, że istnieją różne sposoby porozumiewania się,
 • rozwijanie umiejętności rozumienia mowy (słuchania),
 • rozwijanie znajomości słownictwa,
 • budowanie pozytywnego stosunku dziecka do przedmiotu, budowanie motywacji,
 • zaspokajanie ciekawości dziecka, umożliwianie mu poznawania otaczającego świata,
 • rozwój umiejętności społecznych, wykształcenie pozytywnych postaw, przyjaźni, tolerancji, współpracy, negocjacji zasad fair-play oraz uwrażliwienie na potrzeby innych,
 • uświadamianie przynależności narodowej i kulturowej, zaszczepiając jednocześnie postawę otwartości, tolerancji i poszanowania innych kultur i ras.

 

CELE SZCZEGÓŁOWE:

 • rozumienie prostych i powtarzalnych poleceń (nauczyciela, z nagrań),
 • rozumienie ogólnego sensu prostych i krótkich dialogów (wspartych ilustracjami),
 • wyszukiwanie znanych słów, zwrotów, pytań i innych szczegółowych informacji w usłyszanych krótkich tekstach,
 • wypowiadanie poznanych słów, zwrotów, krótkich zdań (np. nazywając przedmioty, postacie, czynności na obrazku; przedstawiając siebie i innych, witając się i żegnając),
 • zadawanie prostych pytań i udzielanie odpowiedzi.

 

TREŚCI NAUCZANIA:

Tematy, sytuacje, leksyka

 • rodzina: członkowie rodziny;
 • szkoła: przybory szkolne;
 • dom: opis domu, pokoi, meble i sprzęty domowe, zabawki, kolory;
 • jedzenie: artykuły spożywcze;
 • zwierzęta: nazwy zwierząt, części ciała zwierząt;
 • czas wolny: przyjęcie, zabawa, wakacje, święta.

Funkcje komunikacyjne

 • powitanie, pozdrawianie, żegnanie (Hello. How are you? Goodbye. See you);
 • przedstawianie siebie i innych (I’m Cindy. This is Oscar. Nice to meet you.);
 • podziękowanie (It’s great. Thanks.).
 • identyfikacja osób, przedmiotów i zwierząt (This is a dog. It’s Mummy.);
 • identyfikacja miejsca (np. Where is the rubber? On the desk.);
 • mówienie o ilości (How many boys? Two.);
 • wyrażanie posiadania (I’ve got a blue bed.);
 • mówienie o umiejętnościach (Can the tortoise climb? No, it can’t.);
 • wyrażanie upodobań (I don’t like eggs.);
 • mówienie o czynnościach mających miejsce w chwili mówienia (Larry is playing the trumpet.).

Kategorie gramatyczne

 • czasowniki to be, have (got), can/can’t;
 • tryb rozkazujący;
 • czas Present Continuous, czas Present Simple (czasownik like);
 • określniki this, that;
 • przyimki miejsca.

Celem naszej przygody z językiem angielskim jest uwrażliwienie dziecka na język obcy, uświadomienie mu, że jest on w dzisiejszym świecie elementem wszechobecnym. Dziecko wystawione na działanie języka obcego może na początku reagować niepokojem i niechęcią do mówienia. Uszanujmy tak zwane ,,prawo dziecka do milczenia“. To, że milczy nie oznacza wcale, że się nie uczy. Na razie ,,nasyca się“ językiem, po to by pewnego dnia przemówić.